KONTAKT


 OSBD - Správa bytov
      Rožňavská 10
 045 01 Moldava n/B.

 

 

 

Vitajte na stránkach Okresného stavebného bytového družstva - Správa bytov

 

 

OZNÁMENIE

Dňa 22. 10. 2020 prijala vláda SR Uznesenie č. 678/2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu /príloha tohto oznámenia/.

Z uvedeného uznesenia vyplýva tzv. čiastočný lockdown na území SR /pozri časť A.2 predmetného uznesenia/.

Pre nás ako správcov bytových domov vo všeobecnosti a vo vzťahu k bytovým domom z toho vyplýva, že je účelné a potrebné:

- na čo najvyššiu mieru obmedziť styk s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov,

- riešiť len havarijné a núdzové stavy na bytových domoch,

- neorganizovať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

- neorganizovať písomné hlasovania a podobne.  

Pre bytové družstvo z toho vyplýva:

-          Neorganizovať schôdze členskej samosprávy

-          Neorganizovať členskú schôdzu družstva

-          Neorganizovať Zhromaždenie delegátov

-          Neorganizovať písomné hlasovania, korešpondenčné hlasovanie,

-          Vytvárať na pracovisku také podmienky pre zamestnancov, aby sa nenakazili koronavírusom a pod.  

Súčasne je potrebné v rámci územnej pôsobnosti bytového družstva sledovať vyhlásené opatrenia regionálnych úradov VZ SR, ktoré sa vyhlasujú na webe https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr .

 

Tieto opatrenia sú účinné počnúc dňom 24. 10. 2020 až do 1 novembra 2020.

 

Bratislava, 23. 10. 2020

 

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                               Bartolomej  Remák

                                                                                        predseda predstavenstva

 

Príloha: uznesenie vlády SR č. 678/2020 - viď. záložka - Dokumenty a tlačivá - Užitočné informácie 

© Copyright 2013 OSBD Košice - okolie Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk